varsling av kritikkverdige forhold

Slik varsler du

Bico Bygg og Innredning AS ønsker vi å legge til rette for en åpen og transparent bedriftskultur. Kommer du over avvik fra krav, regelverk og etiske normer i Bico? Meld fra til oss slik at vi kan fange opp og følge opp forholdene.

 

Hva er kritikkverdige forhold?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, jf. arbeidsmiljøloven § 2-4. 
Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover og forskrifter, interne retningslinjer eller 
etiske normer, herunder:

• korrupsjon og økonomisk kriminalitet
• ukultur, ”triksing og fiksing”
• uetiske handlinger
• brudd på taushetsplikten
• diskriminering
• forhold som er til fare for liv eller helse (varslingsplikt)
• trakassering eller diskriminering (varslingsplikt)
• Listen er ikke uttømmende.

Hvem kan varsle?

Du kan sende inn varsel uansett hvilken relasjon du har til Bico. Enten du er ansatt, er ansatt gjennom underentreprenør, er leverandør, samarbeidspartner eller annet.

Hva skjer når du har varslet?

Et viktig element er å sikre at enhver som varsler om kritikkverdige forhold skal gis særlig 
beskyttelse. Det betyr at varsler skal tas på alvor og beskyttes mot represalier av enhver 
form.. Du kan varsle anonymt, men husk at det kan være vanskelig å følge opp et anonymt varsel.

Bico er en totalleverandør av bygg og innredning for det skandinaviske markedet. Konsernet har hovedkontor i Kristiansand og har gjennom snart 70 år utviklet en kultur tuftet på grundighet, fagkunnskap og skikkelig håndverk.